Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Aktualności

 • 26.03.2014 Dział Analiz IPOPEMY zajął II miejsce w rankingu Warsaw Scan

  Dział Analiz IPOPEMA Securities został sklasyfikowany na II miejscu w badaniu Warsaw Scan, oceniającym m.in. jakość analiz i rekomendacji przygotowywanych przez biura maklerskiej. Warsaw Scan to najstarsze na polskim rynku badanie opinii zarządzających i analityków na temat jakości relacji inwestorskich, przeprowadzane przez agencję NBS.

 • 20.03.2014 Grupa IPOPEMA miała 9,4 mln zł zysku w 2013 r.

  Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. opublikowała wyniki finansowe za rok 2013. W tym okresie skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 106,7 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 13% względem roku ubiegłego, a skonsolidowany zysk netto: 9,4 mln zł. W ujęciu jednostkowym, IPOPEMA Securities wypracowała w 2013 r. 57,7 mln zł przychodów oraz 5,6 mln zł zysku netto. Najistotniejszą pozycją przychodów Grupy IPOPEMA pozostają przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi, które w 2013 r. wyniosły 46,6 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 23% w stosunku do roku ubiegłego.

  Dokumenty do pobrania:
 • 20.03.2014 Piotr Zielonka otrzymał tytuł "Najlepszego analityka giełdowego roku"

  W corocznym konkursie "Byki i niedźwiedzie" tytuł "Najlepszego analityka giełdowego roku" otrzymał szef Działu Analiz IPOPEMY - Piotr Zielonka. To wyróżnienie zostało mu przyznane już po raz trzeci.

  Dokumenty do pobrania:
 • 10.03.2014 Aleksandra Bluj prelegentem na 4 Fund Forum

  Podczas konferencji "Fund Forum" organizowanej w dniu 11 marca przez portal Analizy Online, Aleksandra Bluj z IPOPEMA Securities przedstawi prezentację dotyczącą funduszy obligacji w erze niskich stóp procentowych.

 • 04.03.2014 IPOPEMA Securities partnerem Investment Banking Academy na SGH

  IPOPEMA Securities kolejny raz została partnerem Investment Banking Academy, zorganizowanej przez SKN Badań nad Konkurencyjnością w Szkole Głównej Handlowej. Celem projektu jest szerzenie wiedzy o bankowości inwestycyjnej wśród studentów. IPOPEMA jest odpowiedzialna za przygotowanie wykładu nt. transakcji na rynku kapitałowym, który odbędzie się we wtorek 4 marca na SGH.

 • 03.03.2014 IPOPEMA Securities wpisana na listę podmiotów kontrolowanych przez rumuński nadzór

  IPOPEMA Securities, która zgodnie z wczesniejszymi zapowiedziami planuje rozpoczęcie działalności w Rumunii, została wpisana na listę podmiotów kontrolowanych przez rumuński nadzór. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o członkostwo na giełdzie w Bukareszcie.

 • 27.02.2014 IPOPEMA będzie doradzać przy budowie gdańskiej spalarni

  IPOPEMA Securities wraz ze spółką inżynieryjną BBF będą doradzać przy budowie gdańskiej spalarni. Projekt jest realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Jego wartość to ponad 600 mln zł.

  Dokumenty do pobrania:
 • 24.02.2014 Transakcja poza rynkiem zorganizowanym
 • 10.02.2014 Michał Dobak członkiem Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities

  W dniu 20 lutego br., podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, powołano p. Michała Dobaka w skład Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.

 • 31.01.2014 Publikacja prospektu emisyjnego Comperia.pl S.A.

  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego komunikatu. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym komunikatem i wyrażą Państwo zgodę na wynikające z niego wymogi i ograniczenia. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że komunikat może ulec zmianie (aktualizacji), w związku z czym należy go uważnie przeczytać w całości przy każdorazowym odwiedzaniu tej strony internetowej.

  W dniu 30 stycznia 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny („Prospekt”) spółki pod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna („Spółka”), sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1 do 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii F Spółki oraz ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie łącznie do 1 892 267 akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”).

  Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 31 stycznia 2014 roku, poprzez opublikowanie go w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki oraz oferującego -domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. (http://www.ipopemasecurities.pl/aktualnosci,p13/), zgodnie z art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 184, poz. 1539 ze zm.).

  Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Akcjach, w tym pierwszej ofercie publicznej akcji serii F. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu (a w szczególności z ryzykami związanymi z Akcjami, zawartymi w rozdziale „Czynniki Ryzyka”) i dopiero w oparciu o analizę treści całego tego dokumentu podejmować decyzje inwestycyjne dotyczące Akcji.

  Pierwsza publiczna oferta akcji serii F Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt, jak również wszelkie inne, zamieszczone na tej i dalszych stronach internetowych informacje na temat Spółki i Akcji, nie mogą być traktowane jako jakakolwiek oferta, zaproszenie lub propozycja nabycia Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub propozycja byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty, zaproszenia lub propozycji byłoby niezgodne z prawem.

  Ani Prospekt ani Akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek innym państwie poza Rzeczpospolitą Polską (w szczególności w trybie wynikającym z przepisów Dyrektywy 2003/71 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych, lub z przepisów Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zm.). Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub zbywane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub zbycie mogłoby zostać dokonane zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

  Informacje zamieszczone na tej i dalszych stronach internetowych nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie mogą być rozpowszechniane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, wśród osób zamieszkałych lub mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie tych informacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

  Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz innych państw, które mogą się do niego stosować w odniesieniu do inwestycji w Akcje. Osoby planujące skorzystać z informacji zamieszczonych na tej i dalszych stronach internetowych prosimy o ustalenie, czy w stosunku do tych osób istnieją w tym zakresie jakiekolwiek ograniczenia prawne, oraz o przestrzeganie tych ograniczeń.


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję