Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Aktualności

 • 06.03.2017 Emisja obligacji Globe Trade Centre S.A. (PLGTC032020)

  Materiał zawarty na niniejszej stronie internetowej stanowi propozycję nabycia obligacji oferowanych w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i nie stanowi materiału promocyjnego w rozumieniu art. 53 ust. 2 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  W związku z ofertą publiczną obligacji spółki Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) („Oferta”) nie jest wymagane sporządzenie ani udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu ani memorandum informacyjnego, ponieważ Oferta kierowana jest wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub do inwestorów, z których każdy nabędzie papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 100.000 euro.

  Zamieszczone na tej stronie informacje oraz materiały nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte Ofertą nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

  Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

  Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

 • 01.02.2017 IPOPEMA TFI najlepszym TFI w 2016 r.

  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że IPOPEMA TFI zostało najlepszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w 2016 r. według rankingu przeprowadzonego przez redakcję Pulsu Biznesu. Więcej szczegółów na stronie IPOPEMA TFI.

 • 23.01.2017 Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Orzeł Biały S.A.

  Przedmiot wezwania
  6.568.261 akcji o wartości 0,43 zł każda spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej „Spółka”), oznaczonych kodem ISIN PLORZBL00013, reprezentujących 39,45% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 6.568.261 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Wzywający
  NEF Battery Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu

  Cena w Wezwaniu
  8,65 zł za akcję

  Harmonogram Wezwania
  Ogłoszenie Wezwania – 23 stycznia 2017 r.
  Rozpoczęcie przyjmowania zapisów – 10 lutego 2017 r.
  Zakończenie przyjmowania zapisów – 20 kwietnia 2017 r.
  Planowany termin zawarcia transakcji – 25 kwietnia 2017 r.
  Planowany termin rozliczenia transakcji w KDPW – 26 kwietnia 2017 r.

  Przyjmowanie zapisów
  IPOPEMA Securities S.A. będzie przyjmować zapisy w siedzibie oraz przesłane pocztą, tj. wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres:
      IPOPEMA Securities S.A.
      ul. Próżna 9
      00-107 Warszawa
  w godz. 9.00-17.00
  w takim terminie, aby dotarły do siedziby IPOPEMA Securities S.A. najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji do godziny 17.00 czasu warszawskiego.

  Szczegółowa procedura przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji dostępna jest w podmiotach prowadzących rachunki papierów wartościowych inwestorów oraz w siedzibie IPOPEMA Securities S.A.

  Dokumenty do pobrania:
 • 29.12.2016 Transakcja poza rynkiem zorganizowanym
 • 22.12.2016 Transakcja poza rynkiem zorganizowanym
 • 15.11.2016 Emisja obligacji Braster S.A.

  WAŻNE INFORMACJE

  PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ ORAZ KORZYSTANIA Z INFORMACJI, KTÓRE ZOSTAŁY NA NIEJ ZAMIESZCZONE. POPRZEZ WYBRANIE OPCJI „AKCEPTUJĘ” PONIŻEJ POTWIERDZĄ PAŃSTWO ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WAŻNYMI INFORMACJAMI, WYRAŻĄ ZGODĘ NA ZAWARTE W NICH OGRANICZENIA I ZOBOWIĄŻĄ SIĘ PAŃSTWO DO ICH PRZESTRZEGANIA.

  Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy się z nimi zapoznawać i analizować je w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

  MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DLA CELÓW I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, POZA TERYTORUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

  Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z ofertą publiczną („Oferta Publiczna”) przeprowadzaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacji serii A („Obligacje”) spółki BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach („Spółka") oraz zamiarem ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu w ramach platformy Catalyst prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Oferta Publiczna przeprowadzana jest na podstawie memorandum informacyjnego („Memorandum”) oraz warunków emisji Obligacji, które to dokumenty zawierają szczegółowe informacje na temat liczby i warunków emitowanych Obligacji oraz warunków i terminów subskrypcji. Memorandum wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi oraz warunki emisji Obligacji zostały także udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (http://braster.eu/notowania/) oraz IPOPEMA Securities S.A. (http://www.ipopemasecurities.pl).

  Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Memorandum, warunkami emisji Obligacji oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum.

  Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Memorandum nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Memorandum w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

  Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach internetowych. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

  Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

  OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE: (I) PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI I OGRANICZENIA, (II) ZNAJDUJĘ SIĘ I UZYSKUJĘ DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY REJESTRACJI.

 • 09.11.2016 Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Gobarto S.A.

  Przedmiot Wezwania
  9.452.078 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł każda, spółki Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa (dalej „Spółka”), oznaczonych kodem ISIN PLDUDA000016, reprezentujących 34% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 9.452.078 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Wzywający
  Cedrob S.A. z siedzibą w Ciechanowie, ul. Płocka 5

  Cena w Wezwaniu
  Cena Akcji: 6,70 zł - w okresie subskrypcji od 30 listopada do 16 grudnia 2016 r.
  Cena Akcji: 6,15 zł - w okresie subskrypcji od 17 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r.

  Harmonogram Wezwania
  Ogłoszenie Wezwania – 9 listopada 2016 r.
  Rozpoczęcie przyjmowania zapisów – 30 listopada 2016 r.
  Zakończenie przyjmowania zapisów – 16 stycznia 2017 r.
  Planowany termin zawarcia transakcji – 19 stycznia 2017 r.
  Planowany termin rozliczenia transakcji w KDPW – 20 stycznia 2017 r.

  Przyjmowanie zapisów
  IPOPEMA Securities S.A. będzie przyjmować zapisy w siedzibie oraz przesłane pocztą, tj. wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres:
      IPOPEMA Securities S.A.
      ul. Próżna 9
      00-107 Warszawa
  w godz. 9.00-17.00
  w takim terminie, aby dotarły do siedziby IPOPEMA Securities S.A. najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji do godziny 17.00 czasu warszawskiego.
  Szczegółowa procedura przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji dostępna jest w podmiotach prowadzących rachunki papierów wartościowych inwestorów oraz w siedzibie IPOPEMA Securities S.A.

  Dokumenty do pobrania:
 • 18.10.2016 Emisja obligacji Globe Trade Centre S.A.

  Materiał zawarty na niniejszej stronie internetowej stanowi propozycję nabycia obligacji oferowanych w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i nie stanowi materiału promocyjnego w rozumieniu art. 53 ust. 2 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  W związku z ofertą publiczną obligacji spółki Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) („Oferta”) nie jest wymagane sporządzenie ani udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu ani memorandum informacyjnego, ponieważ Oferta kierowana jest wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub do inwestorów, z których każdy nabędzie papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 100.000 euro.

  Zamieszczone na tej stronie informacje oraz materiały nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte Ofertą nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

  Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

  Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

 • 26.07.2016 Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Kredyt Inkaso S.A.

  Przedmiot Wezwania
  8.538.095 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa (dalej „Spółka”), oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00014, reprezentujących 66% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 8.538.095 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Wzywający
  WPEF VI Holding V B.V. z siedzibą w Bussum, Holandia

  Cena w Wezwaniu
  Cena Akcji: 25,00 zł - w okresie subskrypcji od 16 do 23 sierpnia 2016 r.
  Cena Akcji: 20,00 zł - w okresie subskrypcji od 24 do 29 sierpnia 2016 r.

  Minimalna liczba akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu Wzywający zobowiązuje się nabyć te akcje
  Nie mniej niż 7.761.906 akcji Spółki, stanowiących łącznie nie mniej niż 7.761.906 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi ponad 60% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Warunki prawne Wezwania
  Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem uzyskania bezwarunkowych zgód właściwych organów antymonopolowych na nabycie akcji Spółki.

  Harmonogram Wezwania
  Ogłoszenie Wezwania – 26 lipca 2016 r.
  Rozpoczęcie przyjmowania zapisów – 16 sierpnia 2016 r.
  Zakończenie przyjmowania zapisów – 29 sierpnia 2016 r.
  Planowany termin zawarcia transakcji – 1 września 2016 r.
  Planowany termin rozliczenia transakcji w KDPW – 6 września 2016 r.

  Przyjmowanie zapisów
  IPOPEMA Securities S.A. będzie przyjmować zapisy w siedzibie oraz przesłane pocztą, tj. wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres:

  IPOPEMA Securities S.A.
  ul. Próżna 9
  00-107 Warszawa
  w godz. 9.00 -17.00

  w takim terminie, aby dotarły do siedziby IPOPEMA Securities S.A. najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji do godziny 17.00 czasu warszawskiego.

  Szczegółowa procedura przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji dostępna jest w podmiotach prowadzących rachunki papierów wartościowych inwestorów oraz w siedzibie IPOPEMA Securities S.A.

  Dokumenty do pobrania:
 • 17.05.2016 Publiczny Program Emisji Obligacji Banku Pocztowego S.A.

  PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ INFORMACJI

  Informacje na stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi („Oferta”) na terytorium Polski do 10.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 PLN każda („Obligacje”) emitowanych przez spółkę Bank Pocztowy S.A. („Spółka”) w ramach programu emisji obligacji. Spółka sporządziła prospekt emisyjny podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 maja 2016 r. („Prospekt”) na potrzeby Oferty. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz – w odniesieniu do danej serii Obligacji – ostatecznych warunkach Oferty („Ostateczne Warunki Oferty”) oraz warunkach emisji („Warunki Emisji”). Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej. W celu uzyskania pełnych informacji na temat Spółki i Oferty konieczna jest łączna interpretacja Prospektu (wraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi), Ostatecznych Warunków Oferty oraz Warunków Emisji.

  Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości lub w części, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja nabycia lub oferta papierów wartościowych. Prospekt ani Obligacje nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną Obligacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

  Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych jurysdykcji, które mogą się do niego stosować.

   


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję