Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Aktualności

 • 13.09.1011 IPOPEMA Securities partnerem CEE IPO Roadshow – cyklu spotkań ze spółkami i inwestorami z Europy Środkowo-Wschodniej

  IPOPEMA Securities wraz z Ministerstwem Skarbu Państwa oraz czołowymi bankami inwestycyjnymi aktywnie wspiera polski rynek kapitałowy, promując Warszawę jako regionalne centrum finansowe.

 • 12.09.2011 Transakcja poza rynkiem regulowanym

  Komunikat nr 1/2011

  IPOPEMA Securities S.A. jako podmiot za pośrednictwem którego zrealizowana została transakcja kupna/sprzedaży akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, przekazuje niniejszym informację o ww. transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym i alternatywnym systemem obrotu:

  Nr transakcjiKod ISINWolumen 
  transakcji
  Cena 
  jednostkowa
  Miejsce 
  transakcji
  Data 
  transakcji
  Godz. 
  transakcji
  1/09/11 PLCNTSL00014 32.481.332 4,61 zł X-OFF 12/09/2011 14.40


  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy.

 • 07.09.2011 Brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego wobec nabycia akcji Credit Suisse Asset Management (Polska) przez IPOPEMA

  Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o braku sprzeciwu wobec nabycia przez IPOPEMA Securities 100% akcji Credit Suisse Asset Management (Polska). Po otrzymaniu w maju zgody UOKiK, brak sprzeciwu Komisji był ostatnim z warunków zawieszających realizację transakcji. Przejście własności nastąpi w momencie przeniesienia posiadania akcji na IPOPEMA Securities, co planowane jest na koniec września br. Od tego momentu CSAM Polska wejdzie w skład Grupy IPOPEMA, jako podmiot zależny. 

  Dokumenty do pobrania:
 • 24.08.2011 Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities miała 12,8 mln zysku netto w I półroczu 2011 r.

  Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. opublikowała wyniki finansowe za I półrocze br.. Skonsolidowany zysk netto Grupy IPOPEMA za pierwsze półrocze tego roku był wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie 2010 r. o 26 proc. i wyniósł 12,8 mln zł. Łączne przychody Grupy w danym okresie wyniosły 55,1 mln zł wobec 50,2 mln zł w I półroczu 2010 r. 

 • 11.07.2011 IPOPEMA Securities na 3 miejscu pod względem udziału w obrocie akcjami na giełdach w Warszawie i Budapeszcie

  W czerwcu 2011 r., IPOPEMA miała 10,12% udziału w obrotach akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz 12,22% udziału na giełdzie w Budapeszcie, co w obu przypadkach plasuje spółkę na trzecim miejscu wśród podmiotów oferujących usługi brokerskie na tych rynkach.

 • 08.07.2011 Sukces Działu Analiz: najlepszy portfel zleceń

  Sukces Działu Analiz: najlepszy portfel zleceń powstał na podstawie rekomendacji analityków Ipopema Securities.

  Według wyliczeń dziennika Rzeczpospolita, w ciągu ostatniego roku, najwięcej można było zarobić na portfelu akcji skonstruowanym na podstawie pozytywnych i neutralnych rekomendacji wydanych przez Ipopema Securities. Przeciętna stopa zwrotu wyniosła ponad 75 proc., podczas gdy WIG wzrósł w tym czasie o około 20 procent.

   

 • 30.06.2011 Prospekt emisyjny spółki P.R.E.S.C.O. Group S.A.

  W dniu 29 czerwca 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki P.R.E.S.C.O. Group S.A.

  Prospekt emisyjny - zastrzeżenie

  Prospekt emisyjny dotyczący oferty publicznej akcji serii B spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) został zatwierdzony w dniu 29 czerwca 2011 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce („Prospekt”).

  Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i ofercie publicznej.

  Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

  Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek akcji Spółki. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną akcji Spółki objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

  Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

  Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, w tym z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami, które mogą być publikowane do Prospektu.

  Uwaga: poprzez akceptację niniejszego zastrzeżenia potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem i wyrażają zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzają, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

  Prospekt udostępniany jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Zwracamy uwagę że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ani Spółka, ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Prospektu, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Prospektu w wersji papierowej lub (ii) ochronę przed wirusami i innym niepożądanym skutkami jakie mogą wiązać się z uzyskaniem dostępu do Prospektu w wersji elektronicznej.  

  Zapoznałem się z treścią powyższych zastrzeżeń, w pełni je rozumiem i akceptuję ich treść.

   

  Dokumenty do pobrania:
 • 02.06.2011 Zgoda UOKiK na przejęcie Credit Suisse Asset Management

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na przejęcie Credit Suisse Asset Management Polska SA (CSAM). Pozytywna decyzja wydana przez UOKiK w znaczący sposób przybliża moment sfinalizowania transakcji nabycia 100% akcji CSAM. Obecnie jest ona uwarunkowana wyłącznie uzyskaniem zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

  Dokumenty do pobrania:
 • 25.05.2011 IPOPEMA Securities partnerem CEE IPO SUMMIT

  IPOPEMA Securities partnerem CEE IPO SUMMIT - unikalnego wydarzenia dla spółek z regionu Europy Środkowo- Wschodniej, dla których Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie może być źródłem pozyskania kapitału do dalszego rozwoju, a także dla globalnych inwestorów finansowych poszukujących możliwości dywersyfikacji portfela inwestycji.

 • 11.05.2011 Dobry kwartał dla Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities

  Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities opublikowała wyniki finansowe za I kwartał br. Spółka dominująca wypracowała 4,6 mln zł zysku netto, co stanowi wzrost o 59 proc. w stosunku do ub. r. Skonsolidowany zysk netto Grupy IPOPEMA za pierwszy kwartał tego roku był wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie 2010 r. o 70 proc. i wyniósł 6,1 mln zł. Łączne przychody Grupy wyniosły 26,3 mln zł i w porównaniu z I kwartałem 2010 r. wzrosły o 27,8 proc.

  Dokumenty do pobrania:

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję