Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
  • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
  • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Nota prawna

Nota prawna

Zawartość niniejszego serwisu jest własnością IPOPEMA Securities S.A. (IPOPEMA Securities) i chroniona jest prawem autorskim. IPOPEMA Securities posiada wszelkie prawa do treści znajdujących się w serwisie. Jakiekolwiek kopiowanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione, z wyjątkiem użytku dozwolonego przepisami prawa.

Przedstawione materiały nie stanowią jakiegokolwiek rodzaju porady prawnej ani podatkowej, do udzielania których IPOPEMA Securities nie jest upoważniona.

Materiały przedstawione w niniejszym serwisie internetowym mają wyłącznie charakter informacyjny. Informacje i dane zawarte w serwisie nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, porady inwestycyjnej lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej przy wykorzystaniu informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie oraz ryzyko użycia informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie w jakimkolwiek celu, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, IPOPEMA Securities nie ponosi odpowiedzialności za braki, błędy, niepoprawność lub niekompletność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji zaistniałych z przyczyn mających charakter siły wyższej lub z przyczyn technicznych lub w wyniku innych okoliczności, niezależnych od IPOPEMA Securities.

Ze względu na specyfikę działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z serwisu internetowego wirusem komputerowym, w związku z czym IPOPEMA Securities nie ponosi odpowiedzialności za braki, błędy, niepoprawność lub niekompletność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji powstałe na skutek tego rodzaju czynników. IPOPEMA Securities w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu.

Serwis może zawierać odnośniki (linki) do innych serwisów internetowych, nie będących własnością IPOPEMA Securities. W takim przypadku IPOPEMA Securities nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Serwis może zawierać znaki towarowe (logo) podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od ich używania bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela znaku.

IPOPEMA Securities oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług, IPOPEMA Securities nie może jednak zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie i bez uprzedniej notyfikacji treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione.

Wszelkie ewentualne opinie i oceny zawarte w niniejszym serwisie internetowym są wyrazem naszej najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, jednakże nie powinny być traktowane jako rekomendacja czy zachęta do zawierania transakcji. IPOPEMA Securities nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie serwisu internetowego i zawartych w nim opinii.

Z przyczyn technicznych lub niezależnych od IPOPEMA Securities, dostęp do niniejszego serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia. IPOPEMA Securities nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów strony internetowej zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Materiały przedstawione w niniejszym serwisie internetowym są skierowane do podmiotów podlegających prawu polskiemu. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości korzystania z tych materiałów. W szczególności, niniejsze materiały nie są przeznaczone dla „osób amerykańskich” (US Persons, zgodnie z definicją w prawie amerykańskim) i nie mogą być rozpowszechniane, bezpośrednio albo pośrednio, w Stanach Zjednoczonych.

Obowiązek informacyjny

Jeżeli skontaktują się z nami Państwo za pośrednictwem poczty e-mail lub też zrobili Państwo to już wcześniej, to mogą spodziewać się Państwo wiadomości lub telefonu od nas.  E-mail wysłany do nas za pośrednictwem niniejszego serwisu zostanie zachowany w sposób zgodny z naszymi wymogami dotyczącymi zasad przechowywania danych i kontaktowania się z klientami.

Administratorem Danych Osobowych jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa (dalej „Administrator”).

I. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z nami pod adresem naszej siedziby lub bezpośrednio drogą elektroniczną z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodo.dm@ipopema.pl.

II. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

1. Realizacji umowy oraz działań podjętych w celu jej zawarcia na żądanie osoby której dane dotyczą  w której to podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IPOPEMA, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody osoby, której dane dotyczą.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:
a)    marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni);
b)    działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi itp.);
c)    w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d)    ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e)    badania Państwa satysfakcji i poprawa jakości oraz zadowolenia ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów;
f)    kontaktu w sprawach organizacyjnych oraz szkoleniowo- treningowych.

III. W innych przypadkach, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonych zgód, w zakresie i celu w nich określonych.

IV. Podanie danych oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy, jej realizacji, wypełnienia obowiązków ustawowych nałożonych na Administratora bądź świadczenia usług w zakresie utrzymaniu kontaktów biznesowych z podmiotami danych osobowych przez Administratora Danych.

V. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w ust. 2 lit. b) - e) opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI.    W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

VII.    Państwa  dane  będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz okresów określonych odpowiednimi przepisami, a w przypadku zgody osoby której dane dotyczą do momentu jej wycofania.

VIII.    Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administrator może przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

IX.    Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje, kurierom i operatorom pocztowym; organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; podwykonawcom IPOPEMA (podmiotom przetwarzającym), pracownikom, współpracownikom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencjom marketingowym itp.

X.    Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

XI.    Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

XII.    Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ogólne informacje o IPOPEMA Securities S.A.

IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

tel. +48 (22) 236 92 00

fax +48 (22) 236 92 82

e-mail: ipopema@ipopema.pl 

KRS 0000230737, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-24-68-122, Kapitał zakładowy 2.993.783,60 złotych, opłacony w całości.

IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie jest licencjonowanym domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 r. Organem nadzoru dla IPOPEMA Securities S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego. IPOPEMA Securities S.A. należy do grupy kapitałowej IPOPEMA, której podmiotem dominującym jest IPOPEMA Securities S.A.


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję