Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Aktualności

 • 16.01.2014 IPOPEMA była Globalnym Koordynatorem, Prowadzącym księgę popytu i Oferującym w transakcji GTC

  GTC przeprowadził emisję akcji serii J. Spółka wyemituje 32 mln akcji zwykłych serii na okaziciela. Wartość transakcji wyniosła ponad 223 mln zł. Organizatorem emisji i jedynym podmiotem odpowiedzialnym za budowę księgi popytu była IPOPEMA Securities.

 • 08.01.2014 Sukces analityków IPOPEMY w rankingu "Parkietu"

  Dziennik „Parkiet” opublikował najnowszy ranking analityków giełdowych, przygotowany na podstawie ocen inwestorów instytucjonalnych. Analitycy IPOPEMY po raz kolejny odnieśli duży sukces i tak jak w ciągu ostatnich lat, są obecni w czołówce.

  Piotr Zielonka – Szef Działu Analiz, został wybrany najlepszym analitykiem w kraju (po raz trzeci z rzędu). Oprócz zwycięstwa w rankingu ogólnym, otrzymał także najwyższe noty w kategoriach: budownictwo i deweloperka, handel i dystrybucja oraz energetyka – w tej kategorii zwyciężył razem z Tomaszem Ścieśkiem. Piotr zajął również drugie miejsce w kategorii „strategia rynkowa".

  W rankingu ogólnym, IPOPEMA Securities zajęła drugie miejce.

 • 02.01.2014 IPOPEMA zajęła II miejsce pod względem udziału w obrotach na GPW w 2013 r.

  Z udziałem rynkowym w wysokości 8,88% IPOPEMA Securities zajęła II miejsce pod względem udziału w obrotach na GPW w 2013 r.

 • 30.12.2013 Transakcja poza rynkiem zorganizowanym
 • 11.12.2013 IPOPEMA Securities menedżerem oferty w transakcji IPO Energa S.A.

  11 grudnia br. akcje spółki Energa zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. IPOPEMA Securities pełniła w transakcji rolę menedżera oferty. Oferta publiczna Energi objęła 141.522.067 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących 34,18 proc. kapitału spółki. Sprzedający zdecydował o zwiększeniu liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym do 24.369.952 akcji. Ostateczna liczba akcji oferowanych dużym inwestorom indywidualnym wyniosła 7.076.103 akcji. Z kolei w transzy inwestorów instytucjonalnych - 95.923.806 akcji. Cena sprzedaży akcji w ofercie wyniosła 17 zł. Wartość oferty publicznej Energi sięgnęła tym samym około 2,41 mld zł. Energa jest 448 spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i 20, która zadebiutowała na jej rynku podstawowym w tym roku.

 • 20.11.2013 Publikacja prospektu emisyjnego akcji serii R – Polnord S.A.

  PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEGO ZASTRZEŻENIA OKREŚLAJĄCEGO WARUNKI DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

  Zamieszczone na kolejnych stronach informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Prospekt emisyjny Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) w związku z emisją z prawem poboru w drodze oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii [R] o wartości nominalnej 2 PLN każda („Akcje Oferowane”) („Oferta”), kierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 25.628.627 jednostkowych praw poboru Akcji Oferowanych, do 7.000.000 praw do Akcji Oferowanych oraz do 7.000.000 Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 19 listopada 2013 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  Prospekt wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami uzupełniającymi stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

  Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Prospekt, ani papiery wartościowe nim objęte nie zostały i nie zostaną zarejestrowane, zatwierdzone lub notyfikowane w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej - Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późn. zm. (ang. U.S. Securities Act of 1933).

  Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące oferowanych papierów wartościowych powinny być podejmowane wyłącznie po analizie treści całego Prospektu w tym czynników ryzyka zawartych w Prospekcie, a także ewentualnych aneksów oraz komunikatów aktualizacyjnych, które mogą być publikowane do Prospektu.

  Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Przepisy niektórych państw mogą zabraniać lub ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na kolejnych stronach. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Niedozwolona jest dystrybucja ani przekazywanie materiałów i informacji zamieszczonych na kolejnych stronach, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa, Kanady, Japonii lub Australii, ani na rzecz jakiejkolwiek osoby mającej miejsce stałego zamieszkania na tych terytoriach lub innych osób, jeśli dystrybucja, przekazanie lub udostępnienie takich informacji tym osobom jest niezgodne z prawem.

  Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązujących przepisów prawa popełnione przez daną osobę w wyniku podania przez nią nieprawdziwych danych.

  Poprzez akceptację niniejszego zastrzeżenia potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem i wyrażają zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższych zastrzeżeń, w pełni je rozumiem i akceptuję ich treść oraz oświadczam, że:

  1. nie posiadam stałego miejsca zamieszkania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa, Kanady, Australii, Japonii, ani nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa, Kanady, Australii ani Japonii;

  2. zobowiązuję się nie przekazywać oraz nie udostępniać w inny sposób jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie internetowej żadnym osobom posiadającym miejsce stałego zamieszkania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa, Kanady, Australii lub Japonii;

  3. obecnie znajduję się w Polsce.

 • 19.11.2013 Quercus TFI zwiększył zaangażowanie w akcje IPOPEMA Securities S.A.

  W wyniku transakcji nabycia akcji IPOPEMA Securities S.A., zawartych w dniu 18 listopada 2013 roku, Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%. Na dzień 19 listopada 2013 r. Fundusz posiada 1.754.164 akcji Spółki uprawniających do 1.754.164 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi udział w wysokości 5,86% w jej kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

 • 07.11.2013 Wzrost zysku Grupy IPOPEMA po III kwartałach 2013 r.

  Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. opublikowała wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały br. W tym okresie przychody Grupy wyniosły 74,5 mln zł, wobec 63,3 mln w roku ubiegłym, co stanowi wzrost o blisko 18%. Skonsolidowany zysk netto Grupy IPOPEMA w III kwartale był trzykrotnie wyższy, niż rok temu i wyniósł 1,7 mln zł, w stosunku do 0,6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

  Dokumenty do pobrania:
 • 04.11.2013 IPOPEMA na III miejscu pod względem udziału w obrotach na GPW w październiku

  W październiku 2013 r., IPOPEMA miała 8,52% udziału w obrotach akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co plasuje spółkę na trzecim miejscu wśród podmiotów oferujących usługi brokerskie na polskim rynku.

 • 30.10.2013 Debiut PKP Cargo - IPOPEMA Securities była współzarządzającym księgą popytu

  30 października br. akcje spółki PKP Cargo zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. IPOPEMA Securities pełniła w transakcji rolę współzarządzającego księgą popytu. Oferta objęła 20 mln 926 tys. 171 akcji, które sprzedawał większościowy akcjonariusz PKP Cargo, grupa PKP. Do inwestorów instytucjonalnych trafiło 17 mln 326 tys. 171 mln akcji, a inwestorzy indywidualni objęli 3 mln 600 tys. papierów spółki. Cena sprzedaży akcji w ofercie wyniosła 68 zł. Wartość oferty publicznej PKP Cargo sięgnęła tym samym około 1,42 mld zł.


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję