Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Usługi

 • Pozyskanie finansowania komercyjnego

  Mamy nieporównywalne z innymi doświadczenie związane z finansowaniem inwestycji: od oceny wstępnych założeń poprzez stworzenie pełnej dokumentacji, negocjacje z instytucjami finansującymi, aż po podpisanie stosownych umów. Ponadto wspieramy klientów w restrukturyzacji zadłużenia i poszukiwaniu alternatywnych źródeł finansowania.

  Świadczymy usługi m.in. w następujących obszarach:
  • analizie  możliwych schematów działania, wariantów finansowania oraz rodzajów źródeł finansowania.
  • przygotowaniu kompleksowych rozwiązań i dokumentacji dla banków, innych instytucji finansowych oraz bezpośrednio dla klientów.
  • prowadzeniu wszystkich etapów procesów pozyskiwania finansowania.
  • negocjowaniu z instytucjami finansowymi w celu uzyskania najlepszych warunków.

 • Wsparcie w transakcjach fuzji i przejęć

  Posiadamy szerokie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym.

  Naszymi Klientami są zarówno inwestorzy, sprzedający jak i przedmioty przejmowane.

  Wspieramy ich w transakcjach fuzji i przejęć, w tym spółek prywatnych i publicznych, oraz w restrukturyzacji lub prywatyzacji przedsiębiorstw.

  Oferujemy kompleksowe doradztwo finansowe w tym:
  •    koordynację  procesu transakcyjnego
  •    doradztwo przy strukturyzacji transakcji
  •    wyceny i analizy finansowe na potrzeby transakcji dopasowanie do konkretnych oczekiwań klientów
  •    identyfikację i prowadzenie dialogu z potencjalnymi inwestorami / celami
  •    wsparcie klienta w negocjacjach
  •    sporządzenie kompleksowej dokumentacji transakcyjnej oraz
  •    wsparcie w działaniach mających na celu zamknięcie transakcji.


 • Restrukturyzacje finansowe

  Zmniejszone możliwości kredytowe oraz spadek popytu utrudniają spłatę długu oraz pogarszają wydajność firmy. Analizujemy sytuację przedsiębiorstwa, a następnie przygotowujemy dokumenty określające pożądane kierunki rozwoju biznesu. Określamy obszary wymagające zmiany, by zachować niezbędny poziom płynności. Reorganizujemy operacyjne struktury w celu polepszenia ich efektywności oraz dochodowości.

  Świadczymy usługi m.in. w następujących obszarach:
  • analiza przedsiębiorstwa, w tym jego sytuacji finansowej oraz struktury kapitałowej
  • analiza otoczenia rynkowego
  • projekcja obszarów restrukturyzacji
  • prognoza możliwych wyników
  • analiza stanu zadłużenia i opracowanie możliwości zmniejszenia lub przekształcenia długu oraz alternatywnych źródeł finansowania.

 • Modele finansowe

  Wspieramy klientów w planowaniu inwestycji i przygotowywaniu projektów w oparciu o kompleksową analizę finansową opartą na modelach finansowych. Uczestniczymy w weryfikacji przygotowanych modeli finansowych, jak również wprowadzamy zmiany wskazane przez naszych klientów.

  Nasze doświadczenie w zakresie modelowania finansowego obejmuje kwestie finansowania projektów, jak również zagadnienia regulacyjne i operacyjne.

  Nasi eksperci przygotowywali modele finansowe dla sektora prywatnego, publicznego, lotniczego, transportowego, wydobywczego i surowców naturalnych.

 • Współfinansowanie z funduszy UE

  Nasze doświadczenie związane z pozyskiwaniem grantów z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (dla szczebla centralnego i regionalnego) zdobyliśmy podczas prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków przedakcesyjnych (programy Phare, ISPA), w ramach środków na lata 2004-2006 oraz w ramach budżetu UE na lata 2007-2013. Przygotowujemy projekty finansowane ze środków UE na lata 2014-2020.

  Pomagamy przygotować niezbędną dokumentację umożliwiającą ubieganie się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zarówno na poziomie krajowym (programy operacyjne), regionalnym (regionalne programy operacyjne zarządzane przez marszałków województw), jak również z programów zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską lub jej agendy.

  Nasze usługi obejmują m.in.:
  • kompleksowe pozyskiwanie dofinansowania, w tym analizy możliwości pozyskania finansowania ze środków unijnych
  • pozyskiwanie komercyjnego współfinansowania inwestycji
  • przygotowanie formalnej, finansowej i prawnej dokumentacji
  • wsparcie w kontaktach z instytucjami oceniającymi i zarządzającymi środkami UE (w tym z Komisją Europejską, JASPERS, ministerstwami, agencjami rządowymi lub właściwymi departamentami urzędów marszałkowskich)
  • zarządzanie powierzonymi projektami od początku projektu, aż po fazę operacyjną
  • ocenę istniejących i planowanych rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych
  • ewaluację projektów, programów lub polityk
  • wsparcie przy analizach pomocy publicznej (w tym przygotowanie testów prywatnego inwestora).

  Nasi eksperci doradzali licznym instytucjom krajowym oraz zagranicznym w przygotowaniu struktur administracji publicznej do właściwego zarządzania projektami infrastrukturalnymi (między innymi rządowi Republiki Chorwacji w przygotowaniu planów wydatków ze środków UE na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, czy Rządowi Gruzji w przygotowaniu właściwego systemu planowania i przygotowania projektów inwestycyjnych).

  Nasi eksperci pracowali przy wielu innowacyjnych projektach, w tym pozyskiwania prywatnego finansowania oraz finansowania z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

  Klientami naszych ekspertów były ministerstwa, urzędy marszałkowskie, urzędy miast, przedsiębiorstwa państwowe, regionalne porty lotnicze, spółki z Grupy PKP S.A., regionalni pasażerscy przewoźnicy kolejowi, kolejowi przewoźnicy towarowi oraz przedsiębiorstwa prywatne.

 • Studia wykonalności oraz biznes plany

  Przygotowujemy dokumentację analizującą wykonalność planowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych (studia wykonalności) oraz komercyjnych (biznes plany).

  Tworzone przez nas studia wykonalności są oparte na uznanych i rekomendowanych wzorcach krajowych (wytycznych właściwych instytucji zarządzających) oraz międzynarodowych. Każde z nich jest dostosowane do potrzeb Klientów oraz specyfiki projektu.

  Biznes plany są przygotowywane według schematów wypracowanych przez poszczególne instytucje finansujące.

  Nasi eksperci uczestniczyli również w opracowaniu powszechnych wzorców przygotowania dokumentacji (tzw: Niebieskie Księgi – wytyczne do analiz kosztów i korzyści projektów transportowych).

 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne

  Partnerstwo Publiczno- Prywatne od wielu lat jest uznawane za wyjątkowo atrakcyjną formę realizacji inwestycji infrastrukturalnych w wielu krajach świata. W Europie najpopularniejsze jest w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii. Poza Europą PPP często jest wykorzystywane jest w Australii, Kanadzie i USA.

  W Polsce przeprowadzono już wiele projektów w formule PPP, przy czym jednym z największych jest projekt nowoczesnej spalarni śmieci w Poznaniu, przy którym doradzali nasi eksperci.

  Nasze usługi dla sektora publicznego obejmują m.in.:
  • pomoc w wyborze projektów do realizacji w formule PPP
  • analizę sposobu realizacji inwestycji z udziałem partnera prywatnego
  • przygotowanie studium wykonalności oraz jak najlepszego modelu realizacji inwestycji
  • doradztwo na każdym etapie postepowania przetargowego, poczynając od badań rynkowych, poprzez wsparcie komisji przetargowych podczas negocjacji, aż po oceny ofert
  • reprezentowanie podczas negocjacji ostatecznej umowy realizacji inwestycji
  • doradztwo podczas pozyskiwania finansowania inwestycji
  • Wsparcie w procesie aplikowania o środki unijne dla projektów PPP.

  Nasze usługi dla partnerów prywatnych obejmują m.in.:
  • przygotowanie biznes planów oraz modeli finansowych przedsięwzięć PPP
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów przetargowych
  • wsparcie w negocjacjach z podmiotami publicznymi
  • doradztwo w procesie pozyskiwania finansowania, w tym ze środków UE.

  Nasze usługi dla instytucji finansowych obejmują m.in.:
  • przygotowanie modelów finansowych przedsięwzięć PPP
  • doradztwo podczas oceny ryzyka związanego z projektami ubiegającymi się o finansowanie.

 • Doradztwo w zakresie pomocy publicznej

  Wiele projektów inwestycyjnych oraz świadczenie dużej części usług publicznych wymaga potwierdzenia możliwości wykorzystania środków publicznych w zgodzie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

  Regulacje wymagają przygotowania dokumentacji uzasadniającej dopuszczalność pomocy publicznej oraz określającej jej wysokość. Niezbędnym jest również pozyskanie stosownych decyzji organów odpowiedzialnych za autoryzację wsparcia publicznego.

  Świadczymy usługi m.in. w następujących obszarach:
  • analizowanie danej inwestycji lub usługi pod kątem występowania pomocy publicznej
  • przygotowanie biznes planów uwzględniających realizację projektu lub świadczenie usług ze wsparciem ze środków publicznych, wraz z określaniem wysokości należnej pomocy publicznej
  • analizowanie i audyt realizowanych projektów, świadczonych usług oraz podpisanych umów pod kątem obowiązujących przepisów regulujących zasady i poziom pomocy publicznej
  • przygotowanie dokumentacji do notyfikacji pomocy publicznej we właściwych organach krajowych (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) oraz europejskich (Komisja Europejska).


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję