Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Aktualności

 • 24.02.2014 Transakcja poza rynkiem zorganizowanym
 • 10.02.2014 Michał Dobak członkiem Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities

  W dniu 20 lutego br., podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, powołano p. Michała Dobaka w skład Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.

 • 31.01.2014 Publikacja prospektu emisyjnego Comperia.pl S.A.

  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego komunikatu. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym komunikatem i wyrażą Państwo zgodę na wynikające z niego wymogi i ograniczenia. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że komunikat może ulec zmianie (aktualizacji), w związku z czym należy go uważnie przeczytać w całości przy każdorazowym odwiedzaniu tej strony internetowej.

  W dniu 30 stycznia 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny („Prospekt”) spółki pod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna („Spółka”), sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1 do 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii F Spółki oraz ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie łącznie do 1 892 267 akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje”).

  Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 31 stycznia 2014 roku, poprzez opublikowanie go w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki oraz oferującego -domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. (http://www.ipopemasecurities.pl/aktualnosci,p13/), zgodnie z art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 184, poz. 1539 ze zm.).

  Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Akcjach, w tym pierwszej ofercie publicznej akcji serii F. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu (a w szczególności z ryzykami związanymi z Akcjami, zawartymi w rozdziale „Czynniki Ryzyka”) i dopiero w oparciu o analizę treści całego tego dokumentu podejmować decyzje inwestycyjne dotyczące Akcji.

  Pierwsza publiczna oferta akcji serii F Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt, jak również wszelkie inne, zamieszczone na tej i dalszych stronach internetowych informacje na temat Spółki i Akcji, nie mogą być traktowane jako jakakolwiek oferta, zaproszenie lub propozycja nabycia Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub propozycja byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty, zaproszenia lub propozycji byłoby niezgodne z prawem.

  Ani Prospekt ani Akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek innym państwie poza Rzeczpospolitą Polską (w szczególności w trybie wynikającym z przepisów Dyrektywy 2003/71 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych, lub z przepisów Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zm.). Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub zbywane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub zbycie mogłoby zostać dokonane zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

  Informacje zamieszczone na tej i dalszych stronach internetowych nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie mogą być rozpowszechniane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, wśród osób zamieszkałych lub mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie tych informacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

  Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz innych państw, które mogą się do niego stosować w odniesieniu do inwestycji w Akcje. Osoby planujące skorzystać z informacji zamieszczonych na tej i dalszych stronach internetowych prosimy o ustalenie, czy w stosunku do tych osób istnieją w tym zakresie jakiekolwiek ograniczenia prawne, oraz o przestrzeganie tych ograniczeń.

 • 20.01.2014 Transakcja poza rynkiem zorganizowanym
 • 16.01.2014 IPOPEMA była Globalnym Koordynatorem, Prowadzącym księgę popytu i Oferującym w transakcji GTC

  GTC przeprowadził emisję akcji serii J. Spółka wyemituje 32 mln akcji zwykłych serii na okaziciela. Wartość transakcji wyniosła ponad 223 mln zł. Organizatorem emisji i jedynym podmiotem odpowiedzialnym za budowę księgi popytu była IPOPEMA Securities.

 • 08.01.2014 Sukces analityków IPOPEMY w rankingu "Parkietu"

  Dziennik „Parkiet” opublikował najnowszy ranking analityków giełdowych, przygotowany na podstawie ocen inwestorów instytucjonalnych. Analitycy IPOPEMY po raz kolejny odnieśli duży sukces i tak jak w ciągu ostatnich lat, są obecni w czołówce.

  Piotr Zielonka – Szef Działu Analiz, został wybrany najlepszym analitykiem w kraju (po raz trzeci z rzędu). Oprócz zwycięstwa w rankingu ogólnym, otrzymał także najwyższe noty w kategoriach: budownictwo i deweloperka, handel i dystrybucja oraz energetyka – w tej kategorii zwyciężył razem z Tomaszem Ścieśkiem. Piotr zajął również drugie miejsce w kategorii „strategia rynkowa".

  W rankingu ogólnym, IPOPEMA Securities zajęła drugie miejce.

 • 02.01.2014 IPOPEMA zajęła II miejsce pod względem udziału w obrotach na GPW w 2013 r.

  Z udziałem rynkowym w wysokości 8,88% IPOPEMA Securities zajęła II miejsce pod względem udziału w obrotach na GPW w 2013 r.

 • 30.12.2013 Transakcja poza rynkiem zorganizowanym
 • 11.12.2013 IPOPEMA Securities menedżerem oferty w transakcji IPO Energa S.A.

  11 grudnia br. akcje spółki Energa zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. IPOPEMA Securities pełniła w transakcji rolę menedżera oferty. Oferta publiczna Energi objęła 141.522.067 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących 34,18 proc. kapitału spółki. Sprzedający zdecydował o zwiększeniu liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym do 24.369.952 akcji. Ostateczna liczba akcji oferowanych dużym inwestorom indywidualnym wyniosła 7.076.103 akcji. Z kolei w transzy inwestorów instytucjonalnych - 95.923.806 akcji. Cena sprzedaży akcji w ofercie wyniosła 17 zł. Wartość oferty publicznej Energi sięgnęła tym samym około 2,41 mld zł. Energa jest 448 spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i 20, która zadebiutowała na jej rynku podstawowym w tym roku.

 • 20.11.2013 Publikacja prospektu emisyjnego akcji serii R – Polnord S.A.

  PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEGO ZASTRZEŻENIA OKREŚLAJĄCEGO WARUNKI DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

  Zamieszczone na kolejnych stronach informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Prospekt emisyjny Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) w związku z emisją z prawem poboru w drodze oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii [R] o wartości nominalnej 2 PLN każda („Akcje Oferowane”) („Oferta”), kierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 25.628.627 jednostkowych praw poboru Akcji Oferowanych, do 7.000.000 praw do Akcji Oferowanych oraz do 7.000.000 Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 19 listopada 2013 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  Prospekt wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami uzupełniającymi stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

  Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Prospekt, ani papiery wartościowe nim objęte nie zostały i nie zostaną zarejestrowane, zatwierdzone lub notyfikowane w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej - Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późn. zm. (ang. U.S. Securities Act of 1933).

  Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące oferowanych papierów wartościowych powinny być podejmowane wyłącznie po analizie treści całego Prospektu w tym czynników ryzyka zawartych w Prospekcie, a także ewentualnych aneksów oraz komunikatów aktualizacyjnych, które mogą być publikowane do Prospektu.

  Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Przepisy niektórych państw mogą zabraniać lub ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na kolejnych stronach. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Niedozwolona jest dystrybucja ani przekazywanie materiałów i informacji zamieszczonych na kolejnych stronach, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa, Kanady, Japonii lub Australii, ani na rzecz jakiejkolwiek osoby mającej miejsce stałego zamieszkania na tych terytoriach lub innych osób, jeśli dystrybucja, przekazanie lub udostępnienie takich informacji tym osobom jest niezgodne z prawem.

  Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązujących przepisów prawa popełnione przez daną osobę w wyniku podania przez nią nieprawdziwych danych.

  Poprzez akceptację niniejszego zastrzeżenia potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem i wyrażają zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższych zastrzeżeń, w pełni je rozumiem i akceptuję ich treść oraz oświadczam, że:

  1. nie posiadam stałego miejsca zamieszkania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa, Kanady, Australii, Japonii, ani nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa, Kanady, Australii ani Japonii;

  2. zobowiązuję się nie przekazywać oraz nie udostępniać w inny sposób jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie internetowej żadnym osobom posiadającym miejsce stałego zamieszkania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa, Kanady, Australii lub Japonii;

  3. obecnie znajduję się w Polsce.


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję