Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Aktualności

 • 24.08.2011 Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities miała 12,8 mln zysku netto w I półroczu 2011 r.

  Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. opublikowała wyniki finansowe za I półrocze br.. Skonsolidowany zysk netto Grupy IPOPEMA za pierwsze półrocze tego roku był wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie 2010 r. o 26 proc. i wyniósł 12,8 mln zł. Łączne przychody Grupy w danym okresie wyniosły 55,1 mln zł wobec 50,2 mln zł w I półroczu 2010 r. 

 • 11.07.2011 IPOPEMA Securities na 3 miejscu pod względem udziału w obrocie akcjami na giełdach w Warszawie i Budapeszcie

  W czerwcu 2011 r., IPOPEMA miała 10,12% udziału w obrotach akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz 12,22% udziału na giełdzie w Budapeszcie, co w obu przypadkach plasuje spółkę na trzecim miejscu wśród podmiotów oferujących usługi brokerskie na tych rynkach.

 • 08.07.2011 Sukces Działu Analiz: najlepszy portfel zleceń

  Sukces Działu Analiz: najlepszy portfel zleceń powstał na podstawie rekomendacji analityków Ipopema Securities.

  Według wyliczeń dziennika Rzeczpospolita, w ciągu ostatniego roku, najwięcej można było zarobić na portfelu akcji skonstruowanym na podstawie pozytywnych i neutralnych rekomendacji wydanych przez Ipopema Securities. Przeciętna stopa zwrotu wyniosła ponad 75 proc., podczas gdy WIG wzrósł w tym czasie o około 20 procent.

   

 • 30.06.2011 Prospekt emisyjny spółki P.R.E.S.C.O. Group S.A.

  W dniu 29 czerwca 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki P.R.E.S.C.O. Group S.A.

  Prospekt emisyjny - zastrzeżenie

  Prospekt emisyjny dotyczący oferty publicznej akcji serii B spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) został zatwierdzony w dniu 29 czerwca 2011 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce („Prospekt”).

  Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i ofercie publicznej.

  Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

  Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek akcji Spółki. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną akcji Spółki objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

  Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

  Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, w tym z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami, które mogą być publikowane do Prospektu.

  Uwaga: poprzez akceptację niniejszego zastrzeżenia potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem i wyrażają zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzają, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

  Prospekt udostępniany jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Zwracamy uwagę że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ani Spółka, ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Prospektu, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Prospektu w wersji papierowej lub (ii) ochronę przed wirusami i innym niepożądanym skutkami jakie mogą wiązać się z uzyskaniem dostępu do Prospektu w wersji elektronicznej.  

  Zapoznałem się z treścią powyższych zastrzeżeń, w pełni je rozumiem i akceptuję ich treść.

   

  Dokumenty do pobrania:
 • 02.06.2011 Zgoda UOKiK na przejęcie Credit Suisse Asset Management

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na przejęcie Credit Suisse Asset Management Polska SA (CSAM). Pozytywna decyzja wydana przez UOKiK w znaczący sposób przybliża moment sfinalizowania transakcji nabycia 100% akcji CSAM. Obecnie jest ona uwarunkowana wyłącznie uzyskaniem zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

  Dokumenty do pobrania:
 • 25.05.2011 IPOPEMA Securities partnerem CEE IPO SUMMIT

  IPOPEMA Securities partnerem CEE IPO SUMMIT - unikalnego wydarzenia dla spółek z regionu Europy Środkowo- Wschodniej, dla których Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie może być źródłem pozyskania kapitału do dalszego rozwoju, a także dla globalnych inwestorów finansowych poszukujących możliwości dywersyfikacji portfela inwestycji.

 • 11.05.2011 Dobry kwartał dla Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities

  Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities opublikowała wyniki finansowe za I kwartał br. Spółka dominująca wypracowała 4,6 mln zł zysku netto, co stanowi wzrost o 59 proc. w stosunku do ub. r. Skonsolidowany zysk netto Grupy IPOPEMA za pierwszy kwartał tego roku był wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie 2010 r. o 70 proc. i wyniósł 6,1 mln zł. Łączne przychody Grupy wyniosły 26,3 mln zł i w porównaniu z I kwartałem 2010 r. wzrosły o 27,8 proc.

  Dokumenty do pobrania:
 • 05.04.2011 Prospekt emisyjny spółki LIBET S.A.

  W dniu 5 kwietnia 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki LIBET S.A.

  Zastrzeżenie prawne

  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia.

  W dniu 5 kwietnia 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, zatwierdziła prospekt emisyjny (Prospekt) akcji Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Spółka), na podstawie którego oferuje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wprowadza się do obrotu regulowanego akcje Spółki (Akcje).

  Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce oraz ofercie publicznej Akcji. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje zawartymi w pkt 3 Prospektu („Czynniki Ryzyka”), a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu oraz treści ewentualnych aneksów do Prospektu.

  Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia akcji Spółki. Ani Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się stosować do sytuacji, w której się znajduje. 

  Zapoznałem się z treścią powyższych zastrzeżeń, w pełni je rozumiem i akceptuję ich treść.

   

  Dokumenty do pobrania:
 • 15.03.2011 IPOPEMA Securities przejmuje Credit Suisse Asset Management (Polska)

  IPOPEMA Securities S.A. zawarła umowę nabycia 100% akcji spółki CREDIT SUISSE Asset Management (Polska) S.A. To przejęcie wpisuje się w strategię rozwoju Grupy IPOPEMA w obszarze zarządzania aktywami klientów instytucjonalnych i korporacyjnych.

  Dokumenty do pobrania:
 • 18.01.2011 Raport Mergers Alliance

  "Global Engineering - Sector Review 2011" - przygotowany przez Mergers Alliance raport na temat transakcji fuzji i przejęć w sektorze dóbr i usług przemysłowych w roku 2010 oraz perspektywy na rok 2011 na świecie.

  Dokumenty do pobrania:

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję