Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Aktualności

 • 18.10.2016 Emisja obligacji Globe Trade Centre S.A.

  Materiał zawarty na niniejszej stronie internetowej stanowi propozycję nabycia obligacji oferowanych w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i nie stanowi materiału promocyjnego w rozumieniu art. 53 ust. 2 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  W związku z ofertą publiczną obligacji spółki Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) („Oferta”) nie jest wymagane sporządzenie ani udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu ani memorandum informacyjnego, ponieważ Oferta kierowana jest wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub do inwestorów, z których każdy nabędzie papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 100.000 euro.

  Zamieszczone na tej stronie informacje oraz materiały nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte Ofertą nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

  Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

  Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

 • 26.07.2016 Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Kredyt Inkaso S.A.

  Przedmiot Wezwania
  8.538.095 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa (dalej „Spółka”), oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00014, reprezentujących 66% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 8.538.095 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Wzywający
  WPEF VI Holding V B.V. z siedzibą w Bussum, Holandia

  Cena w Wezwaniu
  Cena Akcji: 25,00 zł - w okresie subskrypcji od 16 do 23 sierpnia 2016 r.
  Cena Akcji: 20,00 zł - w okresie subskrypcji od 24 do 29 sierpnia 2016 r.

  Minimalna liczba akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu Wzywający zobowiązuje się nabyć te akcje
  Nie mniej niż 7.761.906 akcji Spółki, stanowiących łącznie nie mniej niż 7.761.906 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi ponad 60% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Warunki prawne Wezwania
  Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem uzyskania bezwarunkowych zgód właściwych organów antymonopolowych na nabycie akcji Spółki.

  Harmonogram Wezwania
  Ogłoszenie Wezwania – 26 lipca 2016 r.
  Rozpoczęcie przyjmowania zapisów – 16 sierpnia 2016 r.
  Zakończenie przyjmowania zapisów – 29 sierpnia 2016 r.
  Planowany termin zawarcia transakcji – 1 września 2016 r.
  Planowany termin rozliczenia transakcji w KDPW – 6 września 2016 r.

  Przyjmowanie zapisów
  IPOPEMA Securities S.A. będzie przyjmować zapisy w siedzibie oraz przesłane pocztą, tj. wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres:

  IPOPEMA Securities S.A.
  ul. Próżna 9
  00-107 Warszawa
  w godz. 9.00 -17.00

  w takim terminie, aby dotarły do siedziby IPOPEMA Securities S.A. najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji do godziny 17.00 czasu warszawskiego.

  Szczegółowa procedura przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji dostępna jest w podmiotach prowadzących rachunki papierów wartościowych inwestorów oraz w siedzibie IPOPEMA Securities S.A.

  Dokumenty do pobrania:
 • 17.05.2016 Publiczny Program Emisji Obligacji Banku Pocztowego S.A.

  PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ INFORMACJI

  Informacje na stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi („Oferta”) na terytorium Polski do 10.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 PLN każda („Obligacje”) emitowanych przez spółkę Bank Pocztowy S.A. („Spółka”) w ramach programu emisji obligacji. Spółka sporządziła prospekt emisyjny podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 maja 2016 r. („Prospekt”) na potrzeby Oferty. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz – w odniesieniu do danej serii Obligacji – ostatecznych warunkach Oferty („Ostateczne Warunki Oferty”) oraz warunkach emisji („Warunki Emisji”). Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej. W celu uzyskania pełnych informacji na temat Spółki i Oferty konieczna jest łączna interpretacja Prospektu (wraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi), Ostatecznych Warunków Oferty oraz Warunków Emisji.

  Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości lub w części, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja nabycia lub oferta papierów wartościowych. Prospekt ani Obligacje nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną Obligacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

  Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych jurysdykcji, które mogą się do niego stosować.

   

 • 29.04.2016 IPOPEMA Securities dwukrotnie nagrodzona przez EMEA Finance

  IPOPEMA Securities otrzymała tytuł „Best Investment Bank in Poland” oraz „Best Broker in Poland” w plebiscycie Europe Banking Awards 2015 organizowanym przez EMEA Finance. Nagrody zostały przyznane w uznaniu osiągnięć w roku 2015, kiedy to IPOPEMA Securities pracowała przy 4 transakcjach IPO oraz pośredniczyła w 5 wezwaniach. Magazyn „EMEA Finance” to dwumiesięcznik skoncentrowany na tematyce rynków kapitałowych.

 • 23.04.2016 IPOPEMA Securities partnerem Akademii Giełdowej 2016

  W dniach 18-29 odbyła się tegoroczna edycja Akademii Giełdowej organizowanej przez koło naukowe Klub Inwestora SGH. IPOPEMA Securities była jednym z partnerów merytorycznych Akademii, w ramach czego nasi eksperci przeprowadzili wykład z metod wyceny przedsiębiorstw, jak również dwa warsztaty, na których uczestnicy mieli okazję przełożyć poznaną teorię na praktykę.

 • 18.04.2016 Pierwsza oferta publiczna X-Trade Brokers DM S.A.

  W dniach 18.04.2016–25.04.2016 klienci indywidualni IPOPEMA Securities mogli zapisywać się na akcje spółki X-Trade Brokers DM S.A. oferowane w ramach oferty publicznej (szczegółowe informacje na stronie Emitenta).

  IPOPEMA Securities pełni także rolę Współprowadzoącego Księgę Popytu oraz Gwaranta Oferty w transzy klientów instytucjonalnych.

 • 23.11.2015 Publikacja prospektu emisyjnego Enter Air S.A.

  ZASTRZEŻENIE PRAWNE

  Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.

  Wybierając opcję „AKCEPTUJĘ”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem i wyrażają Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

  Prospekt Emisyjny dotyczący oferty publicznej akcji spółki Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) („Oferta Publiczna”) oraz o ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony w dniu 23 listopada 2015 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce („Prospekt Emisyjny”). Prospekt Emisyjny wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie Publicznej.

  Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) na stronie internetowej Spółki (www.enterair.pl) oraz  dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej IPOPEMA Securities S.A. oferującego akcje Spółki w Ofercie Publicznej (www.ipopemasecurities.pl).

  Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na kolejnych stronach informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Emisyjny nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych. Prospekt Emisyjny ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ani innymi przepisami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte Prospektem Emisyjnym nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Prospektem Emisyjnym w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

  Informacje przedstawione na kolejnych stronach zawierają informacje przeznaczone jedynie do udostępnienia osobom nieznajdującym się w jakiejkolwiek jurysdykcji gdzie dystrybucja takich informacji jest zabroniona lub ograniczona, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii oraz Japonii. Informacji tych nie wolno przekazywać ani udostępniać osobom znajdującym się na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii ani innym osobom, jeśli przekazanie lub udostępnienie takich informacji tym osobom jest niezgodne z prawem.

  Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

  Informacje znajdujące się na kolejnych stronach ani jakiekolwiek kopie tych informacji lub ich części nie mogą zostać wwiezione ani przekazane na terytorium Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii i nie mogą być przedmiotem pośredniej ani bezpośredniej dystrybucji na terytorium Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii ani na rzecz jakiejkolwiek osoby mającej miejsce stałego zamieszkania na tych terytoriach.

  Przedstawione informacje są aktualne na moment ich publikacji i w żadnym wypadku nie można uważać ich za poprawne w jakimkolwiek momencie następującym po dacie publikacji tych informacji ani zakładać, że od daty publikacji tych informacji nie zaszły żadne zmiany w sytuacji finansowej lub działalności Spółki lub grupy kapitałowej Spółki. Dokumenty zawarte na kolejnych stronach mogą od czasu do czasu być aktualizowane i uzupełniane, jednak Spółka nie jest zobowiązana do zamieszczania takich zmian lub uzupełnień na swojej stronie internetowej.

  Kliknięcie na poniższy link w celu uzyskania dostępu do informacji na kolejnych stronach oraz innych informacji na niniejszej stronie internetowej jest tożsame ze złożeniem przez użytkownika oświadczenia i zapewnienia, że:


  (i) użytkownik nie znajduje się w chwili obecnej w jakiejkolwiek jurysdykcji w której dystrybucja informacji przedstawionych na niniejszej stronie internetowej jest zabroniona lub ograniczona, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii lub Japonii;

  (ii) może zgodnie z prawem otrzymać kopię informacji przedstawionych na niniejszej stronie internetowej; oraz

  (iii) zapoznał się, zrozumiał oraz zobowiązuje się przestrzegać wszystkich ograniczeń przedstawionych powyżej.


                                                              

   

 • 15.09.2015 Publikacja prospektu emisyjnego InPost S.A.

  Prospekt Emisyjny dotyczący oferty publicznej akcji spółki InPost S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) („Oferta Publiczna”) oraz o ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony w dniu 11 września 2015 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce („Prospekt Emisyjny”). Prospekt Emisyjny wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie Publicznej.
  Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) na stronie internetowej Spółki (www.inpost.pl) oraz  dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej IPOPEMA Securities S.A. oferującego akcje Spółki w Ofercie Publicznej (www.ipopema.pl).
  Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na kolejnych stronach informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Emisyjny nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych. Prospekt Emisyjny ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ani innymi przepisami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte Prospektem Emisyjnym nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Prospektem Emisyjnym w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.
  Informacje przedstawione na kolejnych stronach zawierają informacje przeznaczone jedynie do udostępnienia osobom nieznajdującym się w jakiejkolwiek jurysdykcji gdzie dystrybucja takich informacji jest zabroniona lub ograniczona, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii oraz Japonii. Informacji tych nie wolno przekazywać ani udostępniać osobom znajdującym się na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii ani innym osobom, jeśli przekazanie lub udostępnienie takich informacji tym osobom jest niezgodne z prawem.
  Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
  Informacje znajdujące się na kolejnych stronach ani jakiekolwiek kopie tych informacji lub ich części nie mogą zostać wwiezione ani przekazane na terytorium Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii i nie mogą być przedmiotem pośredniej ani bezpośredniej dystrybucji na terytorium Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii ani na rzecz jakiejkolwiek osoby mającej miejsce stałego zamieszkania na tych terytoriach.
  Przedstawione informacje są aktualne na moment ich publikacji i w żadnym wypadku nie można uważać ich za poprawne w jakimkolwiek momencie następującym po dacie publikacji tych informacji ani zakładać, że od daty publikacji tych informacji nie zaszły żadne zmiany w sytuacji finansowej lub działalności Spółki lub grupy kapitałowej Spółki. Dokumenty zawarte na kolejnych stronach mogą od czasu do czasu być aktualizowane i uzupełniane, jednak Spółka nie jest zobowiązana do zamieszczania takich zmian lub uzupełnień na swojej stronie internetowej.
  Kliknięcie na poniższy link w celu uzyskania dostępu do informacji na kolejnych stronach oraz innych informacji na niniejszej stronie internetowej jest tożsame ze złożeniem przez użytkownika oświadczenia i zapewnienia, że:
  (i) użytkownik nie znajduje się w chwili obecnej w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dystrybucja informacji przedstawionych na niniejszej stronie internetowej jest zabroniona lub ograniczona, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii lub Japonii;
  (ii) może zgodnie z prawem otrzymać kopię informacji przedstawionych na niniejszej stronie internetowej; oraz
  (iii) zapoznał się, zrozumiał oraz zobowiązuje się przestrzegać wszystkich ograniczeń przedstawionych powyżej.

                                                                       

 • 14.09.2015 Oferta nabycia akcji w Global City Holdings N.V.
 • 07.09.2015 Publikacja prospektu emisyjnego Globe Trade Centre S.A.

  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ”, potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

  W dniu 4 września 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) sporządzony w formie jednolitego dokumentu w związku z emisją z prawem poboru w drodze oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 140.000.000 akcji Spółki serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Oferowane”) oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 351.310.288 jednostkowych praw poboru Akcji Oferowanych („Jednostkowe Prawa Poboru”), do 140.000.000 praw do Akcji Oferowanych („PDA”) oraz do 140.000.000 Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej zwany „Prospektem”). Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 7 2015 roku.

  Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zm.). Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce, Jednostkowych Prawach Poboru, PDA oraz o Akcjach Oferowanych. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje Oferowane zawartymi w rozdziale „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu.

  Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ani Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933).

  Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane w obrębie żadnego terytorium (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

  Papiery wartościowe objęte Prospektem nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez ich rejestracji lub na podstawie wyjątku wynikającego z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.. Nie zostanie przeprowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

  Udostępnianie, publikacja oraz rozpowszechnianie zamieszczonych na tej stronie informacji na lub z terytorium Australii, Japonii, Kanady lub Stanów Zjednoczonych, lub jakichkolwiek innych jurysdykcji gdzie taka publikacja lub rozpowszechnianie byłoby nieuprawnione lub sprzeczne z prawem, jest zabronione.


                                                                       


   


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję