Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Aktualności

 • 05.02.2013 IPOPEMA Securities na pierwszym miejscu w rankingu najlepszych zespołów rynków kapitałowych

  IPOPEMA Securities została sklasyfikowana na pierwszym miejscu rankingu najlepszych zespołów rynków kapitałowych, przygotowanym przez "Parkiet" na podstawie wartości przeprowadzonych transakcji na rynku pierwotnym.

 • 04.02.2013 IPOPEMA Securities na drugim miejscu pod względem udziału w obrotach na GPW

  W styczniu 2013 r., IPOPEMA miała 9,87% udziału w obrotach akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co plasuje spółkę na drugim miejscu wśród podmiotów oferujących usługi brokerskie na polskim rynku.

 • 23.01.2013 IPOPEMA Współprowadzącym Księgę Popytu w transakcji PKO BP

  IPOPEMA Securities była Współprowadzącym Księgę Popytu w zrealizowanej 23 stycznia br. transakcji sprzedaży akcji PKO BP. Zakończona sukcesem transakcja obejmowała łącznie 153,1 milionów akcji spółki. Ostateczna cena w ofercie została ustalona w wysokości 34,25 zł za akcję. Transakcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem krajowych i międzynarodowych inwestorów - wzięło w niej udział ponad 150 inwestorów z 20 krajów. Oferta akcji PKO BP w wysokości 5,2 miliarda zł jest największą tego typu transakcją w historii polskiego rynku kapitałowego i drugą największą transakcją tego typu w tym roku w Europie.

   

   

 • 21.01.2013 IPOPEMA w czołówce rankingu najlepszych Działów Analiz, przygotowanego przez „Parkiet”

  Analitycy IPOPEMA Securities byli najlepsi w swoich kategoriach w corocznym rankingu Działów Analiz przygotowanym przez Parkiet. Szef Działu Analiz IPOPEMA Securities - Arkadiusz Chojnacki, po raz kolejny zwyciężył w kategorii „Strategia rynkowa”. Pierwsze miejsce zajął także Konrad Anuszkiewicz, w kategorii „spółki paliwowe”, który ponadto został sklasyfikowany na II miejscu w kategorii "spółki chemiczne" oraz na III miejscu w rankingu indywidualnym analityków. Na podium znaleźli się również: Tomasz Duda (na 2. miejscu w kategorii "spółki wydobywcze"), Tomasz Bursa (na 3. miejscu w kategorii „banki”), ponownie Arkadiusz Chojnacki (na 2. miejscu w kategorii „budownictwo i deweloperzy”) oraz Waldemar Stachowiak (na 2. miejscu w kategorii „TMT”).

  Dzięki tak licznej reprezentacji na najwyższych miejscach podium, Dział Analiz IPOPEMA Securities zdobył największą liczbę punktów wśród wszystkich domów maklerskich sklasyfikowanych w rankingu.

 • 14.12.2012 Sukces oferty publicznej Alior Banku

  Dziś akcje Alior Banku zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Była to największa transakcja spółki prywatnej w całej historii GPW, jak również największe IPO spółki z sektora bankowego w regionie CEE w 2012 roku. Wartość transakcji wyniosła 2,1 mld zł. IPOPEMA Securities pełniła w transakcji funkcje: Globalnego Współkoordynatora, Współprowadzącego Księgę Popytu i Oferującego.

   

   

 • 21.11.2012 Publikacja prospektu emisyjnego akcji Alior Bank S.A.

  WAŻNE INFORMACJE

  Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nich ograniczenia.

  MATERIAŁ PRZEDSTAWIONY NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGA OGŁOSZENIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANY W TYM CELU DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. UZNAJE SIĘ, ŻE ZAZNACZAJĄC „WYRAŻAM ZGODĘ” PONIŻEJ ZŁOŻYLI PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ZE ZMIANAMI (ANG. SECURITIES ACT OF 1933) (“AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”). PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW Z NARUSZENIEM POWYŻSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE POSTANOWIEŃ AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.

  Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą planowanej oferty publicznej akcji spółki Alior Bank S.A. („Spółka”) i mają charakter promocyjny albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji. W żadnym wypadku materiały te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów prawa, implementujących Dyrektywę 2003/71/WE (Dyrektywa ta łącznie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami prawa jest zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”), jak również nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. 

  Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki oraz o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obroty na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl), jak również na stronie internetowej IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopema.pl).

  Rozpowszechnianie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, w niektórych państwach może być zabronione. Zwracamy uwagę, że materiały te nie są przeznaczone do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

  Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki jeżeli nie zostały one zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z rejestracji na mocy postanowień Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. W szczególności, papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe Spółki nie zostaną zarejestrowane ani nie będą oferowane zgodnie z odpowiednimi przepisami o obrocie papierami wartościowymi żadnego stanu, okręgu, terytorium, hrabstwa lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Republice Południowej Afryki. Odpowiednio, w przypadku braku zwolnienia wynikającego z odpowiednich przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi, papiery wartościowe Spółki nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, doręczenia lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Republice Południowej Afryki lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdyby działania te stanowiły naruszenia odpowiednich przepisów lub wymagały rejestracji w danej jurysdykcji. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych Spółki.

  Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy Prospektowej lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki.

  Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nich ograniczenia.

   

              

   

 • 07.11.2012 IPOPEMA Securities na drugim miejscu pod względem udziału w obrocie akcjami na GPW

   

  W październiku 2012 r., IPOPEMA miała ponad 9% udziału w obrotach akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co plasuje spółkę na drugim miejscu wśród podmiotów oferujących usługi brokerskie na polskim rynku.

   

 • 06.11.2012 IPOPEMA Securities partnerem trzeciej edycji International Companies Forum

  Wydarzenie, współorganizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych, odbędzie się w dniu 4 grudnia br. Celem konferencji jest promocja zagranicznych spółek notowanych na GPW wśród inwestorów instytucjonalnych. Agenda International Companies Forum obejmuje cykl spotkań 1-1 z inwestorami i analitykami. Na konferencji spotkają się członkowie zarządów zagranicznych spółek notowanych na GPW oraz przedstawiciele zróżnicowanych instytucji finansowych, takich jak: fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, banki inwestycyjne oraz domy maklerskie.

 • 30.10.2012 Debiut ZE PAK - IPOPEMA Securities współzarządzającym budową księgi popytu

  We wtorek 30 października na GPW zadebiutowała spółka: Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. IPOPEMA Securities pełniła rolę współzarządzającego budową księgi popytu w tej transakcji.

 • 17.10.2012 IPOPEMA Securities partnerem warsztatów regionalnych GPW w Poznaniu

  17 października br., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zorganizowała regionalne warsztaty dla spółek z obszaru Wielkopolski, które rozważają przeprowadzenie IPO. IPOPEMA Securities była jednym z partnerów wydarzenia.

   

   


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję