Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Aktualności

 • 07.05.2020 IPOPEMA Securities Globalnym Koordynatorem w transakcji ABB na akcjach X-Trade Brokers

  IPOPEMA Securities pełniła funkcję Globalnego Koordynatora i Współprowadzącego Księgę Popytu w zakończonej sukcesem transakcji budowy przyśpieszonej księgi popytu na akcjach X-Trade Brokers.

  X-Trade Brokers jest międzynarodowym dostawcą produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, specjalizującym się w rynku OTC. Transakcja ta pozwoliła na sprzedaż całego pakietu akcji X-Trade Brokers należącego do Enterpise Investors - najstarszej i jednej z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość transakcji przekroczyła 100 mln zł.

 • 06.11.2019 Certyfikaty strukturyzowane UniCredit Bank AG - HVB PLN Minimum Redemption Certificate (DE000HVB3YP5)

  Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

  Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu strony internetowej, do której zamierzacie Państwo uzyskać dostęp.

  Zamieszczony materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Zamieszczonego materiału nie należy traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. Ponadto, został on sporządzony bez uwzględniania potrzeb i sytuacji jego odbiorców.

  MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

  Papiery wartościowe, o których mowa w zamieszczonym materiale, nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). IPOPEMA Securities S.A. informuje, że papiery wartościowe objęte oferta publiczną, o których mowa w zamieszczonym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

  Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do zamieszczonych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.
  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu Certyfikatów HVB PLN Minimum Redemption Certificate on the EURO STOXX® Select Dividend 30 (Price) Index (EUR) nr ISIN DE000HVB3YP5 („Certyfikatów”) Emitowanych przez UniCredit Bank AG, z siedzibą w Monachium, Arabellastrasse 12, 81925 Monachium, Niemcy („Emitent”). Base Prospectus („Prospekt”), Final Terms („Warunki Końcowe”) wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi przygotowanymi w związku z ofertą publiczną Certyfikatów są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Certyfikatach oraz ofercie publicznej Certyfikatów w Polsce („Oferta”). Prospekt został zatwierdzony przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dnia 15 marca 2019 r oraz paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 marca 2019 r. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.onemarkets.pl) – wyłącznie w celach informacyjnych.

  Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, IPOPEMA SECURITIES S.A. (IPOPEMA) ANI JAKIKOLWIEK INNY PODMIOT POWIĄZANY Z IPOPEMA NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, WARUNKACH KOŃCOWYCH, ANEKSACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.

  Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może”, „ma na celu”, „mogą”, „będą”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „ma na celu”, „zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.

  Warunkiem nabycia Certyfikatów jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w IPOPEMA Securities S.A.

  DALEJ

 • 13.06.2019 Oferta publiczna akcji Mirbud S.A. i skup akcji JHM Development S.A.

  Memorandum informacyjne (”Memorandum”) akcji serii J spółki Mirbud S.A. („Akcje Serii J”) („Oferta”), emitowanych na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mirbud S.A. nr 5/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Mirbud S.A. w drodze emisji akcji serii J oraz serii K z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Mirbud S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego statutu, sporządzone na podstawie art. 7 ust. 9 w związku z art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

  Akcje Serii J emitowane są w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Mirbud S.A. dokonanego w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F („Warranty”). Warranty oferowane są akcjonariuszom spółki JHM Development S.A. (spółka zależna Mirbud S.A.) innym niż Mirbud S.A. oraz innym niż Jerzy Mirgos, którzy złożą Mirbud S.A. ważną ofertę sprzedaży akcji JHM Development S.A. w odpowiedzi na ogłoszone przez Spółkę zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji JHM Development S.A. Cena emisyjna jednej Akcji serii J wynosi 1,08 PLN (Warranty oferowane są nieodpłatne). Cena zakupu jednej akcji JHM Development S.A. wynosi 1,60 zł.

  IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem oferującym akcje serii J spółki Mirbud.

  Dokumenty do pobrania:
 • 29.03.2019 Emisja obligacji Globe Trade Centre S.A. (PLGTC042022)

  Materiał zawarty na niniejszej stronie internetowej stanowi propozycję nabycia obligacji oferowanych w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i nie stanowi materiału promocyjnego w rozumieniu art. 53 ust. 2 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  W związku z ofertą publiczną obligacji spółki Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) („Oferta”) nie jest wymagane sporządzenie ani udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu ani memorandum informacyjnego, ponieważ Oferta kierowana jest wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o łącznej cenie emisyjnej nie niższej niż 100.000 EUR i/lub klientów profesjonalnych  w  rozumieniu  ustawy  z dnia  29  lipca  2005  r.  o  obrocie  instrumentami  finansowymi.

  Zamieszczone na tej stronie informacje oraz materiały nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte Ofertą nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

  Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Australii lub Japonii. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

  Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

  Materiał przedstawiony na niniejszej stronie może podlegać zmianie lub aktualizacji. Prosimy zapoznać się z nim i przeanalizować go w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

  Zapoznałam/zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem zamieszczone powyżej informacje. Potwierdzam, że jestem uprawniona/uprawniony do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie materiałów.

  DALEJ

 • 01.03.2019 Telekomunikacyjna Inwestycja (certyfikaty strukturyzowane RCB AG)

  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów IPOPEMA Securities S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2268, ze zmianami), ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka  zawarte są w [*].Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

  Jedynym prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi  informacje  dotyczące certyfikatów strukturyzowanych dystrybuowanych za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A. na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej są: Prospekt Podstawowy Programu Emisji Produktów który w dniu 11.05.2018 r. zzostał zatwierdzony i zdeponowany w austriackiej Komisji Nadzoru Finansowego, w połączeniu z Warunkami Ostatecznymi zdeponowanymi w Oesterreichische Kontrollbank AG oraz Dokumentem zawierającym Kluczowe Informacje dla Inwestora (ang. Key Information Document, KID) dotyczącym poszczególnych emisji, które dostępne są na stronie internetowej Raiffeisen Centrobank AG: www.rcb.at oraz  IPOPEMA Securities S.A. www.ipopemasecurities.pl, która pełni funkcję oferującego. Nadzór nad działalnością maklerską IPOPEMA Securities S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

  Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie materiałów zamieszonych na tej stronie internetowej. Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w jakiejkolwiek formie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z materiałami z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

  Przedstawione wyżej informacje mogą ulegać zmianie lub aktualizacji.

  Poprzez wybór poniższej opcji „DALEJ”, potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami,  akceptuję ich treść oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia, jak również  potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie internetowej materiałów.

  DALEJ

 • 24.05.2018 Informacja dla Klientów w związku z RODO

  IINFORMACJA DLA KLIENTÓW IPOPEMA SECURITIES S.A. W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

  Szanowni Państwo,

  w dniu 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. IPOPEMA Securities dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony Państwa danych osobowych. W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy o jego zakresie i podstawowych zasadach.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa), zwana dalej „IPOPEMA”.

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  adres e-mail: iodo.dm@ipopema.pl

  PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ CELE PRZETWARZANIA
  Przetwarzanie danych jest niezbędne w następujących celach:
  •    prawidłowej realizacji umowy świadczenia usług maklerskich przez IPOPEMA (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. b) RODO),
  •    wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  •    zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych, analizy wewnętrzne, dochodzenie roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  ODBIORCY DANYCH
  Odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agenci firmy inwestycyjnej IPOPEMA, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, liczony od rozwiązania umowy.

  PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz może ona dokonać ich sprostowania, a ponadto, o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje jej prawo do:
  • żądania usunięcia danych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  Dodatkowo w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 29.03.2018 Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Colian Holding S.A.

  Przedmiot wezwania
  41.858.454 akcji o wartości nominalnej 0,15 złotych, w tym:
  (i)    41.842.454 akcje na okaziciela, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN: PLJTRZN00011, oraz
  (ii)   16.000 akcji imiennych, z których każda uprawnia do trzech głosów na Walnym Zgromadzeniu

  Wzywający
  (i)    AllumaInvest Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,
  (ii)    Ziołopex Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku,
  (iii)   Barbara Kolańska,
  (iv)   Jan Kolański
  (v)   Colian Holding S.A. z siedzibą w Opatówku, oraz
  (vi)   IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie

  Cena w Wezwaniu
  3,76 zł za jedną akcję

  Harmonogram Wezwania
  Ogłoszenie Wezwania - 29 marca 2018 r.
  Rozpoczęcie przyjmowania zapisów - 20 kwietnia 2018 r.
  Zakończenie przyjmowania zapisów - 14 czerwca 2018 r.
  Planowany termin zawarcia transakcji - 19 czerwca 2018 r.
  Planowany termin rozliczenia transakcji w KDPW - 22 czerwca 2018 r.

  Przyjmowanie zapisów
  Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane przez IPOPEMA Securities w jej siedzibie oraz przesłane pocztą, tj. wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską, na następujący adres:
      IPOPEMA Securities S.A.
      ul. Próżna 9
      00-107 Warszawa
      w godz. 9.00-17.00

  pod warunkiem, że IPOPEMA Securities otrzyma takie zapisy nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów do godziny 17.00 czasu warszawskiego.

  Szczegółowa procedura przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji dostępna jest w podmiotach prowadzących rachunki papierów wartościowych inwestorów oraz w siedzibie IPOPEMA Securities.

  Dokumenty do pobrania:
 • 02.03.2018 Publiczna oferta obligacji Kredyt Inkaso (PA02)

  WAŻNE INFORMACJE

  PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

  Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (dalej łącznie „Materiały”) należy uważne zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień na temat warunków dostępu oraz korzystania z Materiałów; Materiały mogą ulegać zmianie lub aktualizacji, wobec czego należy zapoznać się z nimi i poddać je analizie w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

  Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą dokonywania przez spółkę pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej niezabezpieczonych obligacji na okaziciela („Obligacje”), emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji Obligacji, w którym łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w okresie 12 miesięcy nie przekroczy 300.000.000 PLN („Program Emisji”), oraz zamiarem ubiegania się o uzyskanie dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach platformy Catalyst („Dopuszczenie do Obrotu”).

  Materiały: (i) nie podlegają i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nie mogą być rozpowszechniane, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej („USA”), Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia, (ii) nie są skierowane do osób definiowanych jako „U.S. Person” oraz do osób (podmiotów), które działają na rachunek lub na rzecz osób definiowanych jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w Regulacji S (ang. Regulation S)  wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) [„Ustawa Amerykańska”], (iii) nie są skierowane do osób (podmiotów) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie, Japonii lub Australii bądź na obszarze innej jurysdykcji, w której dostęp do Materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie odnośnych przepisów obowiązującego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

  Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, programie emisji Obligacji, ich ofercie publicznej oraz ubieganiu się o Dopuszczenie do Obrotu jest prospekt emisyjny podstawowy Spółki (wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi), który w dniu 24 listopada 2017 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.kredytinkaso.pl. oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego - IPOPEMA Securities S.A.: www.ipopemasecurities.pl. („Prospekt Podstawowy”). Obligacje będą emitowane w seriach i oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach programu emisji, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie Podstawowym oraz w ostatecznych warunkach emisji danej serii Obligacji („Ostateczne Warunki Emisji”). Prospekt Podstawowy nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej w sprawie objęcia Obligacji, gdyż szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia ich subskrypcji zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Emisji. W związku z powyższym, inwestorzy powinni uważnie zapoznać się zarówno z treścią Prospektu Podstawowego, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu Podstawowego przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje (zamieszczonymi w Prospekcie Podstawowym w punkcie „Czynniki ryzyka”), jak i treścią Ostatecznych Warunków Emisji, jakie zostaną ustalone i opublikowane w odniesieniu do emisji Obligacji danej serii. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Obligacji powinny być zatem podejmowane po analizie treści całego Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków Emisji; nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Prospektem Podstawowym, Ostatecznymi Warunkami Emisji oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu Podstawowego.

  Oferta publiczna Obligacji jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i poza jej granicami Prospekt Podstawowy ani Ostateczne Warunki Emisji nie mogą być traktowane jako propozycja, oferta bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek Obligacji ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych Spółki. Obligacje objęte Prospektem Podstawowym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz USA), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w USA. Obligacje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Ustawy Amerykańskiej i nie mogą być oferowane ani zbywane w USA, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Ustawy Amerykańskiej. Obligacje nie mogą być zbywane w USA, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień Ustawy Amerykańskiej. Zarówno Prospekt Podstawowy, jak i objęte nim Obligacje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych.

  Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie Materiałów zamieszonych na tej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Materiałami z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
  --------
  Poprzez wybór poniższej opcji „DALEJ”, potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami,  akceptuję ich treść oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia, jak również  potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie internetowej Materiałów. • 19.02.2018 Emisja obligacji Globe Trade Centre S.A. (PLGTC032021)

  Materiał zawarty na niniejszej stronie internetowej stanowi propozycję nabycia obligacji oferowanych w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i nie stanowi materiału promocyjnego w rozumieniu art. 53 ust. 2 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  W związku z ofertą publiczną obligacji spółki Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) („Oferta”) nie jest wymagane sporządzenie ani udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu ani memorandum informacyjnego, ponieważ Oferta kierowana jest wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub do inwestorów, z których każdy nabędzie papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 100.000 euro.

  Zamieszczone na tej stronie informacje oraz materiały nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte Ofertą nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

  Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

  Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

 • 28.12.2017 Transakcja poza rynkiem zorganizowanym

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję